INFORMACJA FIRMY SCHRÉDER O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 1. CEL I ZAKRES

 

Firma Schréder (występująca dalej także jako „Schréder” lub „my”) dba o ochronę prywatności użytkowników. Przywiązujemy dużą wagę do relacji z naszymi partnerami handlowymi, klientami i wszystkimi osobami zainteresowanymi naszą działalnością.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności (nazywana dalej „Informacją”) przedstawia gromadzone przez nas rodzaje informacji, w tym Dane Osobowe (nazywane dalej „Informacjami” oraz „Danymi Osobowymi”), dotyczące naszych partnerów handlowych, klientów i użytkowników naszego serwisu internetowego oraz Portalu dla Klientów, sposoby użycia takich Informacji oraz ich innego Przetwarzania, osoby, którym możemy takie Informacje ujawniać, a także prawa użytkowników związane z dotyczącymi go Informacjami. 

Dla ułatwienia definicje wszystkich terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane bezpośrednio w treści niniejszej Informacji, zdefiniowano w punkcie 5 poniżej.

 

 1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW?

 

Schréder SA jest przedsiębiorstwem o globalnym zasięgu, działającym za pośrednictwem Przedsiębiorstw Stowarzyszonych, mającym siedzibę w Belgii pod adresem Rue de Lusambo 67, 1190 Bruksela. W zależności od okoliczności, firma Schréder SA lub jedno z jej Przedsiębiorstw Stowarzyszonych odpowiada za gromadzone przez nas Informacje dotyczące użytkownika. Podmiot taki jest dalej nazywany Administratorem Danych.

W szczególnych okolicznościach, np. w przypadku przesyłania danych do innych krajów, firma Schréder SA i jej Przedsiębiorstwa Stowarzyszone ponoszą wspólną odpowiedzialność za Informacje dotyczące użytkownika i zobowiązują się współpracować w niezbędnym zakresie w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów.

 

 1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

 

Firma Schréder gromadzi Informacje dobrowolnie przekazywane przez użytkowników lub zbierane w sposób automatyczny zgodnie z opisem podanym poniżej.

Gromadzone przez nas informacje dotyczące naszych partnerów handlowych i klientów, związane z dostarczaniem naszych produktów i usług, obejmują przede wszystkim dane przedsiębiorstw oraz informacje handlowe.

 

 1. Informacje udostępniane przez użytkownika — jeśli użytkownik nie zechce udostępnić nam dotyczących go Informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć mu naszych produktów lub usług. W takiej sytuacji użytkownik może uzyskać dostęp do większości treści w serwisie internetowym, może jednak nie mieć możliwości uzyskania dostępu do pewnych opcji, ofert i usług, a z kolei my nie będziemy w stanie zarejestrować takiego użytkownika i zapewnić mu dostępu do naszego Portalu dla Klientów.

 

Informacje, o których podanie użytkownik może zostać poproszony:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • służbowy adres do korespondencji
 • numer telefonu
 • kod pocztowy
 • przedsiębiorstwo
 • stanowisko
 • w przypadku Portalu dla Klientów: informacje logowania (nazwa użytkownika i hasło)
 • szczegóły rachunku bankowego oraz informacje finansowe niezbędne do dokonywania i otrzymywania przez nas płatności.

 

 1. Informacje udostępniane w sposób zautomatyzowany — Schréder gromadzi również pewne Informacje w sposób automatyczny w przypadku odwiedzin użytkownika w naszych serwisach internetowych i Portalu dla Klientów. Są to na przykład:

 

 • adresy IP i nazwy domen
 • typ przeglądarki i platformy
 • historia przeglądania stron w naszych serwisach internetowych
 • w przypadku wyrażenia zgody: lokalizacja podczas odwiedzin w Portalu dla Klientów
 • język użytkownika i preferencje dotyczące plików cookie.

 

 1. Informacje gromadzone przez nas od zarejestrowanych klientów — w zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynów, firma Schréder gromadzi również dane dotyczące wykorzystania informacji, np. informacje o tym, kto otworzył wysłaną przez nas wiadomość e-mail i kto kliknął umieszczone w niej odsyłacze hipertekstowe. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości w przyszłości, może w każdej chwili z tego zrezygnować, korzystając z funkcji „anuluj subskrypcję” dostępnej w wiadomościach.

 

Więcej informacji na temat plików cookie używanych w naszych serwisach internetowych i w Portalu dla Klientów znajduje się w Informacjach o plikach cookie, dostępnych po kliknięciu odsyłacza w dolnej części ekranu.

 

 1. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z GROMADZONYCH INFORMACJI?

 

 1. Cele przetwarzania — wykorzystujemy gromadzone Informacje w następujących celach:

 

 • w celu administrowania naszymi serwisami internetowymi;
 • aby komunikować się z użytkownikiem i odpowiadać na zadawane pytania;
 • aby sprawdzać skuteczność naszych kampanii mailingowych i doskonalić naszą ofertę;
 • aby przygotowywać, zawierać i realizować umowy;
 • w celu prowadzenia rozliczeń i windykacji należności;
 • aby zarządzać zamówieniami i relacjami z klientami;
 • aby powiadamiać, według naszego uznania, o zmianach treści niniejszej Informacji;
 • aby przesyłać użytkownikom informacje, o których przekazywanie poprosili (poprzez zarejestrowanie subskrypcji naszych biuletynów);
 • aby stale doskonalić naszą ofertę produktów i usług;
 • aby dostosowywać treść naszych serwisów internetowych i Portalu dla Klientów oraz zapewniać użytkownikom lepszą obsługę;
 • aby analizować trendy i statystyki;
 • aby aktywować i zarządzać zarejestrowanymi przez użytkownika kontami online.

 

 1. Podstawa prawna Przetwarzania — firma Schréder może dokonywać Przetwarzania Informacji dotyczących użytkownika w oparciu o różne podstawy prawne, na przykład:

 

 • w związku z przygotowywaniem i zawieraniem umowy z użytkownikiem;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w związku z koniecznością realizacji naszych zobowiązań prawnych lub ustawowych, np. związanych z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania oszustwom;
 • w związku ze zgodą udzieloną przez użytkownika, w zależności od okoliczności;
 • w związku z prawnie uzasadnionymi interesami naszej firmy opisanymi powyżej.

 

 1. Jeśli użytkownik przekazuje nam Informacje związane ze Stroną Trzecią, równocześnie potwierdza, że ma podstawy prawne (zgodę lub inną podstawę prawną, w zależności od sytuacji) do udostępniania nam takich Informacji, oraz że udostępnił niniejszą Informację takiej Stronie Trzeciej.

 

 1. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ GROMADZONE INFORMACJE?

Nie będziemy udostępniać, sprzedawać, licencjonować, obejmować wymianą handlową ani wypożyczać Informacji jakimkolwiek Stronom Trzecim (z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej) bez zgody użytkownika. 

Informacje będziemy udostępniać wyłącznie na następujących zasadach:

 1. Przedsiębiorstwa Stowarzyszone: udostępniamy Informacje w ramach Przedsiębiorstw Stowarzyszonych spółki Schréder SA.

 

 1. Egzekwowanie prawa: udostępniamy Informacje na żądanie instytucji administracji publicznej lub w związku z ich wymaganiami (obejmuje to m.in. organy ścigania, sądy i/lub instytucje regulacyjne) oraz w celu realizacji innych zobowiązań prawnych. Ponadto udostępniamy zgromadzone Informacje w celu wykonywania lub ochrony przysługujących praw oraz obrony przed roszczeniami prawnymi.

 

 1. Nasi usługodawcy, przedstawiciele i dystrybutorzy (łącznie nazywani „usługodawcami”) będący Stronami Trzecimi: udostępniamy Informacje naszym usługodawcom świadczącym usługi naszej firmie lub w naszym imieniu. Usługodawcy tacy na mocy umowy nie mają prawa wykorzystania Informacji dotyczących użytkownika w żadnych celach innych niż zapewnienie asysty, a także nie mają prawa udostępniania ujawnionych im Informacji i mają obowiązek ich ochrony.

 

 1. Przesyłanie Informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): możemy przekazywać Informacje pewnym Przedsiębiorstwom Stowarzyszonym spoza EOG. Takie przesyłanie odbywa się na mocy naszej umowy o przesyłaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw (Intra-Group Data Transfer Agreement). Przesyłanie do innych Stron Trzecich spoza EOG odbywa się przy użyciu mechanizmu przesyłania danych zgodnego ze standardami określonymi w rozporządzeniu RODO.

 

 1. Zapobieganie oszustwom: ujawniamy Informacje w sytuacjach, gdy takie ujawnienie jest konieczne w celu analizowania przypadków potencjalnych działań nielegalnych lub oszukańczych, zapobiegania im i reagowania na nie, w związku z ochroną bezpieczeństwa, praw lub własności naszych użytkowników i innych osób i/lub naszego przedsiębiorstwa.

 

 

 1. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY GROMADZONE INFORMACJE?

 

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Informacji dotyczących użytkowników przed Przetwarzaniem bez upoważnienia lub Przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  Ograniczamy także dostęp do Informacji, zapewniając go wyłącznie pracownikom, którym jest on niezbędny w uzasadnionym zakresie w związku z dostarczaniem użytkownikom produktów lub usług.

 

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE?

 

Przechowujemy Informacje przez okres wymagany do realizacji celów przedstawionych powyżej, przez okres wymagany w związku z realizacją zobowiązań prawnych lub przez okres niezbędny w związku z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń zgodnie z Obowiązującymi Przepisami. 

 

 1. Prawa użytkownika

Prawa użytkownika określone są w rozporządzeniu RODO i w innych krajowych przepisach dotyczących ochrony danych. Prawa te mogą różnić się w zależności od miejsca pobytu użytkownika i podlegają różnym warunkom określonym Obowiązującymi Przepisami. W pewnych sytuacjach wykonanie praw użytkownika może uniemożliwić nam realizację celów określonych w punkcie 4.

Jeśli użytkownik zamierza dochodzić swoich praw, powinien zapoznać się z punktem 10 niniejszej Informacji podanym poniżej.

Dołożymy wszelkich starań, aby udostępnić użytkownikom żądane przez niego informacje w terminie określonym w przepisach. Jeśli jednak nie będziemy w stanie udostępnić takich informacji w odpowiednim czasie, przekażemy użytkownikowi wyjaśnienie i określimy termin udostępnienia informacji. Jeśli z jakiegoś powodu wystąpi odmowa dostępu, przekażemy użytkownikowi wyjaśnienie przedstawiające przyczynę takiej odmowy.

Jeśli Obowiązujące Przepisy dają taką możliwość, do użytkownika mają zastosowanie następujące prawa:

 

 1. Prawo dostępu: użytkownik jest uprawniony do uzyskania potwierdzenia, że dokonujemy Przetwarzania jego Informacji, oraz do uzyskania kopii Danych Osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych: użytkownik ma prawo żądania sprostowania dotyczących go Danych Osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych.
 3. Prawo do sprzeciwu: użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania jego Danych Osobowych. W dowolnym momencie użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania jego Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 4. Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go Dane Osobowe, które nam wcześniej dostarczył. Ponadto użytkownik ma prawo do przesłania Danych Osobowych bez przeszkód innym Administratorom Danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub na podstawie umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia Przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) do d) rozporządzenia RODO.
 6. Prawo do usunięcia danych: użytkownik ma prawo zażądać usunięcia dotyczących go Danych Osobowych, jeśli: nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; lub użytkownik cofnął zgodę i nie ma innej podstawy Przetwarzania; lub użytkownik wniósł sprzeciw wobec Przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; lub Przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem; lub Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 7. Prawo do wniesienia skargi: użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego Organu Nadzorczego i właściwego sądu. 
 8. Prawo do odmowy lub wycofania zgody: jeśli prosimy użytkownika o udzielenie zgody, ma on prawo odmówić udzielenia takiej zgody, ma także prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji.  Pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem wszelkiego Przetwarzania Danych Osobowych dotyczących użytkownika, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 9. Rezygnacja: jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać w przyszłości jakichkolwiek informacji, może w każdej chwili zrezygnować z ich otrzymywania, korzystając z funkcji „anuluj subskrypcję” dostępnej w otrzymywanych informacjach.
 10. Prawo związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji: mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do uniknięcia dyskryminacji z powodu egzekwowania praw przysługujących im na mocy ustawy CCPA.
 1. INFORMACJE O OSOBACH NIEPEŁNOLETNICH

 

Produkty i usługi udostępniane w naszych serwisach internetowych i w Portalu nie są przeznaczone dla użytkowników w wieku poniżej 16 lat.  Nie gromadzimy rozmyślnie Informacji o osobach niepełnoletnich w wieku poniżej 16 lat. Jeśli stwierdzimy, że wiek osoby przesyłającej Informacje nie przekracza 16 lat, podejmiemy próbę usunięcia informacji tak szybko, jak to możliwe. 

 

Użytkownicy naszych serwisów internetowych i Portalu niniejszym oświadczają, że ukończyli 16 lub są w wieku umożliwiającym wyrażenie ważnej zgody w swoim kraju. 

 

 1. KONTAKT

 

Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z pewnych praw lub zgłosić jakieś pytania dotyczące sposobów przetwarzania Informacji użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem win.privacy@schreder.com.

 

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI

 

Możemy raz na pewien czas aktualizować niniejszą Informację zgodnie z wymaganiami prawnymi i/lub zmianami wprowadzanymi w naszych procedurach zarządzania Informacjami. Jeśli będzie to wymagane, powiadomimy użytkownika o takiej zmianie. Kopia najnowszej wersji niniejszej Informacji będzie zawsze dostępna na tej stronie.

 

 1.  DEFINICJE

 

Przedsiębiorstwa Stowarzyszone: określenie odnosi się do przedsiębiorstw stowarzyszonych spółki Schréder SA stanowiących podmioty należące do spółki Schréder SA lub przez nią kontrolowane.

 

Obowiązujące Przepisy: termin oznacza wszelkie obowiązujące przepisy prawa krajowego dotyczące prywatności i ochrony danych oraz, w zakresie mającym zastosowanie, rozporządzenie RODO.

 

Administrator: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 

Portal dla Klientów: Portal dla Klientów firmy Schréder (https://portal.Schreder.com).

 

RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacje: dowolne informacje dotyczące użytkownika, w tym Dane Osobowe.

 

Dane Osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Przetwarzanie lub przetwarzać lub przetwarzane (i podobne określenia):  oznaczają operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Organ Nadzorczy: oznacza krajowy organ nadzorczy odpowiedzialny za nadzór i egzekwowanie wszelkich krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w jego jurysdykcji.

 

Strona Trzecia lub Strony Trzecie: termin oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które — z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego — mogą przetwarzać dane osobowe.

 

Serwisy internetowe Przedsiębiorstw Stowarzyszonych firmy Schréder: https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://za.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · https://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com     .        https://dk.schreder.com